GNU nano 3.1
BIO.json
{
  // TODO
  "name": "Dai Shu",
  "gender": "Male",
  "location": "Hangzhou,P.R.China",
  "links": [
    {
      "title": "Blog",
      "href": "https://muguang.me/"
    }
  ],
}